Kontakt: email tel. 549 255 017

K etice soukromého (nejen) etopedického vyšetření

Etopedie je relativně mladý, perspektivní obor zařazený mezi speciálně pedagogické discipliny.

Název je složen z řeckého ethos (volně - mrav, ve smyslu dobrý zvyk) a paideia - výchova, tj. výchova k mravům a náprava chování ve smyslu pozitivních zvyklostí. Jednoznačný je mezioborový aspekt, tj. mimo pedagogické disciplíny, přesahy, např. do psychologie, psychiatrie, psychopatologie, sociologie, demografie, práva. Doménou působení etopedů jsou děti a mládež s poruchami chování, tj. příslušníci tzv. rizikové mládeže. Mladiství s výraznými výchovnými obtížemi a s poruchovým chováním. Další skupinou, projevy často spadajícími i do rámce předchozího vymezení, jsou děti a mládež v ohrožení sociálním vyloučením.

Příčiny poruch chování jsou obvykle komplexní. Vliv zde mívá dědičnost, citová deprivace, nepřiměřená kompenzace traumatů, nezralost. Může jít i o tzv. SOS jednání v situacích jež dítko vnímá jako ohrožující. Vyskytnout se mohou u dětí trpících mimo intelektovými příčinami neprospěchu např. se symptomatologií ADHD.

V této souvislosti dříve často užívaný termín disharmonický rozvoj osobnosti již dnes není užíván jako korektní diagnostická kategorie. Přesto poměrně jasně vystihuje oč jde. Některé osobnostní rysy, schopnosti a předpoklady u problémového jedince jsou rozvinuty výrazně více než jiné. Handicap bývá častý zejména ve sféře morálně volní. U sociálního vyloučení nelze pominout drtivý vliv společenského klima. Některé poruchy chování bývají považovány za parentogenie, vyvolané zcela nevhodnými výchovnými přístupy v rodině. Typická pro ně bývá výchova patologická, výrazně nejednotná, zcela nedůsledná, brutální. Pro výchozí rodiny bývá charakteristickým asociální nebo dokonce antisociální chování dospělých, mj. pohrdání běžně platnými etickými normami. Vytváři si vlastní nezřídka až zločinecký nebo alespoň příživnický kodex. Stávající mezinárodní klasifikace nemocí, uvádí o poruchách chování: Opakující se, dlouhodobý (nejméně 6 měsíců trvající) vzorec disociálního, agresivního a vzdorovitého chování, porušujícího sociální normy jakož i zcela nesplňující očekávání odpovídající chování jež je úměrné věku dítěte. Jistá popisnost vymezení je ilustrována např. výraznou agresivitou nejen k lidem, šikanou slabších, sklonem k destrukci majetku jiných osob jakož i veřejnému, krádežemi, lhaním, záškoláctvím. Déle např. trvalé odmítání autorit, negativismus, rasismus včetně tzv. obráceného rasismu, patologický systém hodnot, ostentativní cynismus, emoční plochost atd.

Popis širokého uplatnění etopedie v rámci pomáhajících profesí je úvodem k dále citovanému soukromému etopedickému vyšetření. Zkoumáno bylo zcela neproblémové, ve škole úspěšné, laicky řečeno vzorné dítě. Pocházelo z sice rozvodem stigmatizované leč vzdělané, tzv. dobré rodiny, obou profesně úspěšných rodičů. Materiální zajištění je nadprůměrné.

Citace vyšetření je doslovná s výjimkou údajů jež by mohly dítko a její blízké identifikovat. Úmyslně není uvedeno pohlaví dítěte. Text vyšetření mi byl předán matkou vyšetřené osoby. Tato se s faktem vyšetření a zprávou o něm údajně seznámila až po nahlédnutí do příslušného soudního spisu. O tomto etopedickém šetření nebyla jak tvrdí nikým informována. K třeba jen následnému rozhovoru s etopedkou, specialistkou nebyla pozvána. Vyšetření se uskutečnilo údajně v době kdy dítko bylo několik dnů samo s otcem. Alespoň pokus o konfrontaci rodičů ani otce, matky a dítěte nebyl uskutečněn. Matka s vyšetřením dítka za popsaných okolností nesouhlasí. Navrhla využití materiálu v rámci osvětového působení.

Text zmíněného odborného stanoviska etopedky

Hlavička: MGR. Jméno a příjmení (titul jen velkými písmeny) adresa, specialista - Etoped, IČ... Soukromá etopedická poradna v ... Akreditovaná vzdělávací instituce.
Etopedická zpráva na vyžádání pana XY (v závorce je dále uvedeno jméno a příjmení jeho dítěte)

Výchozí situace

Dítě mladšího školního věku v době probíhajícího rozvodu rodičů. Zmapování prorozvojových činností, osobnostního nadání a celkové psychosociální pohody dítěte.

Scholarita

Školsky úspěšné, bystré, rozumově nadané dítě. Vztahy ve třídě jsou dle jeho sdělení uspokojivé. Dobře zvládá obtížný přechod do nového kolektivu. K nejoblíbenějším školním předmětům patří matematika.

Zájmy a koníčky

Sportovně nadané dítě zacílené na sport: bruslení, běh, tenis, plavání. Má rádo výtvarné činnosti, hudbu, zpěv, tanec. Je kreativní a flexibilní, motoricky zdatné, dovede si poradit. Rádo čte, tvoří a dovede i odpočívat. Doporučuji rozvíjet fantasii, rétoriku, výrazové prostředky. Nepřetížit.

Psychosociální pohoda

Dítě je energické, vitální, odhodlané, odolné zátěži, přímé a citlivé. Má velmi dobré rozumové, emoční a sociální nadání. Aktuálně potřebuje stabilní a funkční zázemí s dobrými rodičovskými vztahy s láskyplnou péčí obou rodičů.

Rozchod rodičů dítě rozumově přijalo, velice mu však psychicky ubližuje nefunkční komunikace obou rodičů. V projektových činnostech se markantně objevuje nejistota, obavy a otazníky rodinného zázemí, s prozatím nezvládnutou rodičovskou komunikací v zájmu dítěte. Oba doplněné partnerské vztahy rodičů, včetně dětí, dobře akceptuje a přijímá. Vnější projevy chování dobře zvládá, ale uvnitř bojuje s nejistotami a s potřebou být s oběma rodiči.

Oba rodiče nzl. hluboce miluje a váží si jich. Maminka je autoritou a pokud by si vybralo povolání dle práce rodičů chtělo by být ve stejné profesi jako matka. S maminkou např. aktivují plno činností. Někdy však má maminka méně času.

Emocionálně má nzl. blíže k otci. Tatínek je autorita a zároveň blízký člověk s porozuměním. Má k němu velice kladný a silný emoční vztah, v mnoha věcech se s ním identifikuje.

Doporučení

Na základě osobnostních předpokladů cíleně rozvíjet fantasii a rétoriku (dramatický kroužek, kroužek kritického myšlení...). Rodičům doporučuji zdravě komunikovat v rámci dítěte – může pomoci kvalitní mediace. Před dítětem neřešit partnerské vztahy, ale cíleně naplňovat potřeby dítěte celoživotní zdravou rodičovskou komunikací. Důrazně upozorňuji na prevenci obecně často frekventovaného syndromu zavrženého rodiče, který páchá nenahraditelné škody na dětské psychice. V případě rozhodování o svěření do péče poskytuji odborné stanovisko a doporučuji v zájmu dítěte střídavou péči.

Resumé

Nadané, školsky úspěšné dítě se spoustou dobře vytypovaných zájmů a koníčků aktuálně ve vnitřní psychosociální nepohodě vyvěrající z defektní komunikace rodičů. Doporučená kvalitní mediace a nastartování zdravé rodičovské komunikace v zájmu dítěte. V případě rozhodování o svěření do péče doporučuji střídavou péči.
V….dne …. Podpis,razítko

Obecné psychologické výhrady k textu vyšetření

Bývá dobrým zvykem uvádět metody použité při práci s dítětem. Výrazně to usnadní eventuální verifikaci údajů s odstupem času. Jediný poněkud zdroj poznatků připomínající je údaj – V projektových činnostech se markantně objevuje.... Je přinejmenším nejasný. V literatuře bývá v této souvislosti např. uváděno Projektová činnost je jednou ze základních tvůrčích činností, na které se následně zakládá kvalitní publikační činnost. Obvykle se o projektové činnosti hovoří v souvislosti se stavebnictvím, navrhováním plánů okrasných zahrad a plánů komplexních služeb. Nelze vyloučit, že jde o pouhý překlep. Pokud měla odborná etopedka na mysli činnosti s projektivním potenciálem měla je popsat nebo alespoň zmínit oč šlo.

V rámci vyšetření jsou popsány kvalitní a rozsáhlé zájmy dítěte. Nzl. je jak výslovně uvedeno kreativní, flexibilní, dovede si poradit. Některé z uvedených zájmů rozvíjejí fantasii. Proč je (v kontextu varování nepřetížit) doporučeno rozvíjet fantasii (to je v textu uvedeno 2x), rétoriku a výrazové prostředky, není jasné. Vzhledem k vytížení dítěte je obtížně pochopitelné doporučení dramatického kroužku a kroužku kritického myšlení. Nic proti nim. Pokud k holdování k osmi v textu uvedených zájmům dítko přidá ještě další dva kroužky půjde již o deset, někdy i značně odlišných aktivit. Tj. v průměru dvě aktivity na jeden všední den. To ovšem nepočítáme výslovně ve zprávě uvedený běh. Tomu může dítko holdovat při přebíhání z kroužku do kroužku. Nepočítáme také čas pro čtení. Termín spousta vytypovaných zájmů je nejasný. Zájmy např. zjišťujeme, rozvíjíme, podporujeme, kvitujeme, obdivujeme, následujeme. Ty nevhodné pak např. odsuzujeme, potlačujeme a nahrazujeme. Vytypovat lze v této souvislosti např. kvalitní skautský oddíl nebo dramatický kroužek. Co autorka rozumí pod zjištěním spousty vytypování zájmů? Kdo a co typoval?

Specifické výhrady k vyšetření z hlediska rozvodového poradenství

V zásadě správné konstatování: Aktuálně potřebuje stabilní a funkční zázemí s dobrými rodičovskými vztahy s láskyplnou péčí obou rodičů. Je obecně platné. Přesně tohle potřebuje každé dítě - jak ve svém předchozím vývoji, aktuálně v přítomnosti a samozřejmě i v budoucnu. Diskutabilní v kontextu dále navrhované střídavé péče je otázka stability prostředí.

V šetřeních zaměřených na matky v rozvodové situaci a na kontrolní skupinu bezdětných studentek sociální pedagogiky, problematiky teoreticky znalých (Novák 2013) je právě apel na nestabilitu prostředí tohoto střídání domova nejčastěji uváděnou výhradou. Termín doplněné partnerské vztahy je nejen nepřesným, v odborné terminologii naprosto neužívaným, do jisté míry i tragikomickým slovním spojením. Běžně je užívám termín doplněná rodina, rozumí se tím po rozvodu či úmrtí nejprve neúplná. Teprve pak jí lze doplnit. Vzhledem k redundanci informace nelze mluvit o nesezdanén soužití s jiným partnerem ženatých a vdaných osob. Termín bigamie by byl též nevhodný. Použít by bylo možno opis družské soužití partnerů ženatých a vdaných s jiným než doposud legálním protějškem. Nejstručněji by bylo možno hovořit o patchworkovém mimomanželském soužití. Termín patchworková rodina je užíván pro rodinu kde se o děti starají noví partneři rodičů.

Maminka i tatínek jsou jak v textu uvedeno pro dítě autoritou. Nzl. chce v budoucnu vykonávat stejné povolání jako matka. S matkou praktikují plno činností. Emocionálně má nzl. blíže k otci. Tatínek je autorita a zároveň blízký člověk s porozuměním. Má k němu velice kladný a silný emoční vztah, v mnoha věcech se s ním identifikuje.

Při zběžném čtení předchozí věty se zdá být otec dítku bližší. Je tomu, ale opravdu tak? Proč nejsou podrobněji popsány rozdíly ve vztahu k oběma rodičům? V čem a jak se projevují? Co se přesně rozumí termínem spousta činností s otcem v situaci kdy nzl. s matkou praktikují plno činností. Jaký je rozdíl mezi termíny spousta a plno. Jsou činnosti shrnuté pod pojmem spousta stejně kvalitní a pro rodiče obdobně náročné jako ty jež jsou zařateny pod množinu plno. Není, byť doposud evidentně nezávazně dětská, volba povolání spíše než profesním přáním projevem emoční identifikace s matkou? Není matka pro nzl. vzorem? Je otec také vzorem? V čem a jak se to projevuje? Jaký je rozdíl mezi přitažlivostí vzoru a osobní blízkostí? V zmíněném případě. Nzl. se v mnoha věcech identifikuje s otcem. V čem konkrétně?

Apelovat na prevenci obecně často frekventovaného syndromu zavrženého rodiče, který páchá nenahraditelné škody na dětské psychice je chvályhodné. U odborníka reprezentujícího akreditované vzdělávací pracoviště překvapí v této souvislosti jistá povrchnost a nepřesnost formulací. SZR není naprostá výjimka v rozvodových a po rozvodových bojích o dítě. E.Bakalář, psycholog jenž termín do české odborné literatury přivedl, odhadoval jeho přítomnost u 5 % rozvádějících rodin s dětmi. Nelze jej považovat za obecně často frekventovaný a to bez další specifikace. Slovo zavrženého je v názvu syndromu odborníky obecně považováno za chybné. Správná je formulace zavržení rodiče. Též termín nenahraditelná škoda připomíná spíše terminologii v pojišťovnictví než v poradenství. V rámci posledně jmenovaného snažení, škody spíše napravujeme nejsou-li již nenapravitelné. Tvrzení v resumé o vnitřní psychosociální nepohodě nzl. vyvěrající z defektní komunikace rodičů je sice kategorickým, ale patřičně nevysvětleným tvrzením. Na psychosociální nepohodě dítka má defektní komunikace rodičů vždy a všude svůj podíl. Ne však podíl zcela výlučný. Je dosti pravděpodobné, že skutečně základním zdrojem tenze u nzl. je fakt rozvodu. Respektive to co mu předchází – rozvrat rodiny s vědomím fatálního konce. Řada odborníků poukazuje na sebeobviňování nzl., kteří se cítí zodpovědní za rozvod rodičů. Trápí je, že mu nedokázali zabránit. Vysoce nadané, tvořivé dítě mladšího školního věku kombinuje výše zmíněné kvality s doznívajícím magickým myšlením. To je kvalitní podhoubí pro výše uvedené obviňováním sebe sama. Snaha zachovat image neproblémové dívky je dostatečným motivem k potlačení těchto osobních prožitků. Daří se to zvláště v rámci jednorázových vyšetření neužívajících seriózní projektivní metody poznání osobnosti.

Míra skutečné hlubší akceptace a skutečného hluboce introjikovaného přijetí doplněných partnerských vztahů rodičů, včetně dětí nzl. by mělo být zkontrolováno. Ostatně i sama etopedka zjistila, že nzl.: Vnější projevy chování dobře zvládá, ale uvnitř bojuje s nejistotami …

Apel na nutnost nápravy komunikace mezi rodiči lze charakterizovat coby tzv. zlatá slova, taková jež by měl být tesána do kamene. V rozvodovém kontextu význam apelu výrazně snižuje fakt, že jeden z rodičů se tuto radu dočte, v podstatě náhodně až v soudním spisu. Zdaleka ne každý rozvádějící se občan ví, že do spisu může nahlédnout a vyžádat si i kopie tam založených materiálů. Skrytý program získáván í podpory komunikaci a ochotu k domluvě to spíše zhoršuje .

Neupírám citované specialistce-etopedce právo v případě rozhodování o svěření do péče poskytovat odborné stanovisko a doporučit v zájmu dítěte střídavou péči. Z již citované publikace (2013) jasně vyplývá, že ve zdůvodněných případech jsem příznivcem této formy péče o dítě po rozvodu. Ono zdůvodnění musí být podrobnější a z hlediska podmínek obsáhlejší než pouhé konstatování faktu, dítě hluboce miluje oba rodiče a váží si jich eventuálně potřebou být s oběma rodiči. Pomineme-li, z hlediska celé populace nezletilců klientelu etopedů, event. minoritní skupinu proklamující zavržení rodiče, je to jev normální, naprosto pochopitelný, očekávatelný a běžný.

Předběžný závěr formou jakési znalecké úvahy

Obecně vzato lze konstatovat, že sebelepší znalec etiky i nápravných postupů při jejím ohrožení jedná neeticky pokud předkládá ve vážné záležitosti výsledky své problematické nebo dokonce nekvalitní práce. Netvrdím, že zhruba 30 otázek a výhrad jež mne napadly (při četbě zprávy obsahující necelých 400 slov) jsou vždy vyvolány chybami v textu. Každá ze zmíněných otázek by ale měla být zodpovězena. Pokud soud hodlá přihlédnout k vyšetření měl by mít k dispozici i kvalitní diskusi o něm. Je samozřejmě možné trvat na předvolání autora vyšetření jako svědka (v jiném případě znalce) a položit mu otázky. Laik ovšem často neví jak a na co se vlastně ptát. V nuancích Obecně vzato lze konstatovat,že sebelepší znalec etiky i nápravných postupů při jejím ohrožení jedná neeticky pokud předkládá ve vážné záležitosti výsledky své problematické nebo dokonce nekvalitní práce.Netvrdím,že zhruba 30 otázek a výhrad jež mne napadly( při četbě zprávy obsahující necelých 400 slov ) jsou vždy vyvolány chybami v textu. Každá ze zmíněných otázek by ale měla být zodpovězena.Pokud soud hodlá přihlédnout k vyšetření měl by mít k dispozici i kvalitní diskusi o něm . Je samozřejmě možné trvat na předvolání autora vyšetření jako svědka (v jiném případě znalce)a položit mu otázky.Laik ovšem často neví jak a na co se vlastně ptát. V nuancích „psycheto“vyšetření se obvykle nevyzná ani právní zástupce.Nebývají jasné ani pracovnicích OSPOD.Navíc nelze vyloučit i působení jakési formy haló efektu. Dovedně skloubená tzv. zlatá leč poněkud frázovitá slova a jakoby nezpochybnitelná doporučení např.kvalitní mediace mohou dát i nevěrohodnému nimbus věrohodnosti. Psycheto vyšetření se obvykle nevyzná ani právní zástupce. Nebývají jasné ani pracovnicích OSPOD. Navíc nelze vyloučit i působení jakési formy haló efektu. Dovedně skloubená tzv. zlatá leč poněkud frázovitá slova a jakoby nezpochybnitelná doporučení např. kvalitní mediace mohou dát i nevěrohodnému nimbus věrohodnosti.

Laik se může v praxi cítit podobným textem zaskočen. Do jisté míry v kontextu dalších souvislostí i dehonestován. To se ostatně v případě matky v tomto konkrétním případě také stalo. Může vzniknout intenzivní pocit nespravedlnosti. To je pocit obvykle blokující ochotu ke spolupráci, k dohodě a ke kompromisu. Vyvolává úzkost. Profesor Z. Matějček říkával: Úzkost a agrese jsou jablka z jednoho stromu. Neobávám se zde přímo brachiální agrese. Spíše té potlačené s mj. i výše naznačenými dopady.

Závěr

Žádná z profesí si nemůže osobovat monopol na podávání soukromých vyšetření v souvislosti s rozvodovým sporem o děti. Specialista, který se cítí k zmíněné aktivitě povolán by ovšem měl zvýšeně dbát na korektnost a nezpochybnitelnost svých zjištění. Etickým vodítkem tu mj. je respektování právní zásady budiž slyšena i druhá strana. Pokud ne, je třeba vysvětlit, proč se tak nestalo lze stěží předkládat kategorické závěry. Svůj význam má i výrok připisovaný Hippokratovi: Primum nihil nocere! Především neškodit, mj. i snížením ochoty jedné strany k zlepšení komunikace se stranou druhou např. utajením svého vyšetření placeného druhým z rodičů.

Literatura

Novák T.: Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Praha Grada 2012

Novák T.: Střídavá péče o dítě po rozvodu rodičů.Praha Portál (tč.v tisku) 2013