Kontakt: email tel. 549 255 017

Co je a proč se používá poradenská mediace?

Mediace znamená zprostředkování. V Psychologickém slovníku je zmíněna ve dvou významech. Prvním je zprostředkování učiva učitelem takovým způsobem, aby bylo usnadněno jeho pochopení. Druhým významem je vyjednávání, odborná pomoc v konfliktní situaci zaměřené k nalezení oboustranně přijatelného kompromisu. Typickým příkladem mediace je mediace rozvodová, mediace při etnických konfliktech, mediace v rámci určité komunity, mediace v obchodní či průmyslové spolupráci nebo v rámci vytváření politických koalicí. Existuje i trestně právní mediace.

Poradenskou mediací v manželské a rodinné poradně rozumíme v širším slova smyslu kompilaci obou výše zmíněných významů v rámci partnerského, rodinného a v tomto rámci rozvodového poradenství. Poradce se v rámci své pracovní náplně nezabývá výhradně mediací. Tj. buď problémy klientů z předchozích setkání zná, nebo se s nimi před zahájením mediace seznámí.

Po zmíněném získání informací lze jako ouverturu rozvaděným partnerům možno vysvětlit, proč je v určitých situacích dohoda takřka nezbytná. Jinými slovy jaké důsledky (psychické i materiální) by pro ně a zejména pro jejich děti měl striktní právní postup takříkajíc až do konečného (Pyrrhova) vítězství jedné strany.

Rámcový postup je následující:

Typickým příkladem poradenské mediace je poradcem podporovaná předběžná dohoda o tzv.nesporném rozvodu. Laicky řečeno dohoda o dětech, bydlení, rozdělení majetku, alimentech a souhlasu obou manželů s rozvodem. Pokud jsou tyto dohody v patřičné písemné úpravě a s ověřenými podpisy aktérů předloženy příslušnému soudu, je rozvod pouhou formalitou, bez „praní špinavého prádla“.

V rámci „dohody o dětech“ je jednou z forem mediace i domluva o střídavé péči o dítě. Tato varianta bývá laiky prezentována jako strašák s dítětem bezdomovcem. Po pečlivé přípravě, po oběma stranami respektované dohodě i o zdánlivých maličkostech však lze pro děti vytvořit přijatelné životní podmínky. Podrobněji viz článek Mýty o střídavé péči ....

Poradenská mediace má mnohem širší uplatnění než ukazují výše zmíněné příklady. Mediovat lze prakticky každý partnerský, rodinný či výchovný rozpor. Poradna garantuje samozřejmě, že poradce – mediátor bude naprosto nestranný. Jeho s nadsázkou řečeno podjatost se objevuje pouze v jedné oblasti. V rámci sporů o děti se pokusí udělat vše pro zabránění jejich těžké psychické traumatizaci.